JWH 210 (10 mg) (4-ethyl-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 210 Cayman 10644-10 2233/10 mg 详情
JWH 210 (25 mg) (4-ethyl-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 210 Cayman 10644-25 5005/25 mg 详情
JWH 210 (5 mg) (4-ethyl-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 210 Cayman 10644-5 1463/5 mg 详情
RCS-4 (1 mg) (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone; BTM-4|E-4|OBT-199|SR-19; RCS-4 Cayman 10645-1 规格或产品已更新 详情
RCS-4 (10 mg) (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone; BTM-4|E-4|OBT-199|SR-19; RCS-4 Cayman 10645-10 规格或产品已更新 详情
RCS-4 (5 mg) (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone; BTM-4|E-4|OBT-199|SR-19; RCS-4 Cayman 10645-5 规格或产品已更新 详情
Niclosamide (100 g) 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-benzamide; Niclosamide Cayman 10649-100 1940.4/100 g 详情
Niclosamide (25 g) 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-benzamide; Niclosamide Cayman 10649-25 539/25 g 详情
Niclosamide (250 g) 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-benzamide; Niclosamide Cayman 10649-250 4312/250 g 详情
Niclosamide (50 g) 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-benzamide; Niclosamide Cayman 10649-50 1031.8/50 g 详情
ent-Corey PG-Lactone Diol (1 mg) (6aR)-5S-hydroxy-4S-((R,E)-3aS-hydroxyoct-1-en-1-yl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one; ent-Corey PG-Lactone Diol Cayman 10653-1 9363.2/1 mg 详情
ent-Corey PG-Lactone Diol (100 ug) (6aR)-5S-hydroxy-4S-((R,E)-3aS-hydroxyoct-1-en-1-yl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one; ent-Corey PG-Lactone Diol Cayman 10653-100 1170.4/100 ug 详情
ent-Corey PG-Lactone Diol (500 ug) (6aR)-5S-hydroxy-4S-((R,E)-3aS-hydroxyoct-1-en-1-yl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one; ent-Corey PG-Lactone Diol Cayman 10653-500 5266.8/500 ug 详情
JWH 015-d7 (1 mg) (2-methyl-1-propyl-(1,1,2,2,3,3,3-d7)-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone; JWH 015-d7 Cayman 10660-1 1909.6/1 mg 详情
JWH 015-d7 (500 ug) (2-methyl-1-propyl-(1,1,2,2,3,3,3-d7)-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone; JWH 015-d7 Cayman 10660-500 1001/500 ug 详情
JWH 250-d5 (1 mg) 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)-ethanone-2,4,5,6,7-d5; JWH 250-d5 Cayman 10661-1 规格或产品已更新 详情
JWH 250-d5 (5 mg) 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)-ethanone-2,4,5,6,7-d5; JWH 250-d5 Cayman 10661-5 规格或产品已更新 详情
JWH 250-d5 (500 ug) 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)-ethanone-2,4,5,6,7-d5; JWH 250-d5 Cayman 10661-500 规格或产品已更新 详情
Heneicosapentaenoic Acid (1 mg) 6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-heneicosapentaenoic acid; HPA; Heneicosapentaenoic Acid Cayman 10670-1 754.6/1 mg 详情
Heneicosapentaenoic Acid (10 mg) 6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-heneicosapentaenoic acid; HPA; Heneicosapentaenoic Acid Cayman 10670-10 6036.8/10 mg 详情
Heneicosapentaenoic Acid (25 mg) 6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-heneicosapentaenoic acid; HPA; Heneicosapentaenoic Acid Cayman 10670-25 12073.6/25 mg 详情
Heneicosapentaenoic Acid (5 mg) 6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-heneicosapentaenoic acid; HPA; Heneicosapentaenoic Acid Cayman 10670-5 3403.4/5 mg 详情
coumarin-SAHA (1 mg) N1-hydroxy-N8-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-octanediamide; coumarin-Suberoylanilide Hydroxamic Acid; coumarin-SAHA Cayman 10671-1 431.2/1 mg 详情
coumarin-SAHA (10 mg) N1-hydroxy-N8-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-octanediamide; coumarin-Suberoylanilide Hydroxamic Acid; coumarin-SAHA Cayman 10671-10 1663.2/10 mg 详情
coumarin-SAHA (25 mg) N1-hydroxy-N8-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-octanediamide; coumarin-Suberoylanilide Hydroxamic Acid; coumarin-SAHA Cayman 10671-25 3126.2/25 mg 详情
coumarin-SAHA (5 mg) N1-hydroxy-N8-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-octanediamide; coumarin-Suberoylanilide Hydroxamic Acid; coumarin-SAHA Cayman 10671-5 1108.8/5 mg 详情
URB937 (10 mg) 3’-carbamoyl-6-hydroxy-[1,1’-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate; URB937 Cayman 10674-10 939.4/10 mg 详情
URB937 (100 mg) 3’-carbamoyl-6-hydroxy-[1,1’-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate; URB937 Cayman 10674-100 6899.2/100 mg 详情
URB937 (5 mg) 3’-carbamoyl-6-hydroxy-[1,1’-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate; URB937 Cayman 10674-5 492.8/5 mg 详情
URB937 (50 mg) 3’-carbamoyl-6-hydroxy-[1,1’-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate; URB937 Cayman 10674-50 3942.4/50 mg 详情
SAHA-BPyne (100 ug) N1-hydroxy-N8-[4-[4-[(1-oxo-5-hexyn-1-yl)amino]benzoyl]phenyl]-octanediamide; Suberoylanilide Hydroxamic Acid-BPyne; SAHA-BPyne Cayman 10675-100 2402.4/100 ug 详情
SAHA-BPyne (50 ug) N1-hydroxy-N8-[4-[4-[(1-oxo-5-hexyn-1-yl)amino]benzoyl]phenyl]-octanediamide; Suberoylanilide Hydroxamic Acid-BPyne; SAHA-BPyne Cayman 10675-50 1262.8/50 ug 详情
SAHA-BPyne (500 ug) N1-hydroxy-N8-[4-[4-[(1-oxo-5-hexyn-1-yl)amino]benzoyl]phenyl]-octanediamide; Suberoylanilide Hydroxamic Acid-BPyne; SAHA-BPyne Cayman 10675-500 10102.4/500 ug 详情
Methylenedioxy Pyrovalerone-d8 (hydrochloride) (1 mg) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl-d8)-1-pentanone, monohydrochloride; MDPV-d8; Methylenedioxy Pyrovalerone-d8 (hydrochloride) Cayman 10679-1 规格或产品已更新 详情
Methylenedioxy Pyrovalerone-d8 (hydrochloride) (10 mg) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl-d8)-1-pentanone, monohydrochloride; MDPV-d8; Methylenedioxy Pyrovalerone-d8 (hydrochloride) Cayman 10679-10 规格或产品已更新 详情
Methylenedioxy Pyrovalerone-d8 (hydrochloride) (5 mg) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl-d8)-1-pentanone, monohydrochloride; MDPV-d8; Methylenedioxy Pyrovalerone-d8 (hydrochloride) Cayman 10679-5 规格或产品已更新 详情
JWH 098 (1 mg) (4-methoxy-1-naphthalenyl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 098 Cayman 10680-1 539/1 mg 详情
JWH 098 (10 mg) (4-methoxy-1-naphthalenyl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 098 Cayman 10680-10 2233/10 mg 详情
JWH 098 (25 mg) (4-methoxy-1-naphthalenyl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 098 Cayman 10680-25 5005/25 mg 详情
JWH 098 (5 mg) (4-methoxy-1-naphthalenyl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; JWH 098 Cayman 10680-5 1463/5 mg 详情
C-16 Ceramide (1 mg) N-[2R-hydroxy-1S-(hydroxymethyl)-3E-heptadecen-1-yl]-hexadecanamide; Palmitoyl Ceramide; C-16 Ceramide Cayman 10681-1 154/1 mg 详情
C-16 Ceramide (10 mg) N-[2R-hydroxy-1S-(hydroxymethyl)-3E-heptadecen-1-yl]-hexadecanamide; Palmitoyl Ceramide; C-16 Ceramide Cayman 10681-10 1232/10 mg 详情
C-16 Ceramide (25 mg) N-[2R-hydroxy-1S-(hydroxymethyl)-3E-heptadecen-1-yl]-hexadecanamide; Palmitoyl Ceramide; C-16 Ceramide Cayman 10681-25 2695/25 mg 详情
C-16 Ceramide (5 mg) N-[2R-hydroxy-1S-(hydroxymethyl)-3E-heptadecen-1-yl]-hexadecanamide; Palmitoyl Ceramide; C-16 Ceramide Cayman 10681-5 693/5 mg 详情
JWH 200-d5 (solution) (1 mg) [1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl-2’,4’,5’,6’,7’-d5]-1-naphthalenyl-methanone; JWH 200-d5 (solution) Cayman 10682-1 1878.8/1 mg 详情
JWH 200-d5 (solution) (5 mg) [1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl-2’,4’,5’,6’,7’-d5]-1-naphthalenyl-methanone; JWH 200-d5 (solution) Cayman 10682-5 7530.6/5 mg 详情
JWH 200-d5 (solution) (500 ug) [1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl-2’,4’,5’,6’,7’-d5]-1-naphthalenyl-methanone; JWH 200-d5 (solution) Cayman 10682-500 985.6/500 ug 详情
SR 16584 (1 mg) 3-dihydro-1-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-2H-indol-2-one; SR 16584 Cayman 10683-1 400.4/1 mg 详情
SR 16584 (10 mg) 3-dihydro-1-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-2H-indol-2-one; SR 16584 Cayman 10683-10 2464/10 mg 详情
SR 16584 (5 mg) 3-dihydro-1-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-2H-indol-2-one; SR 16584 Cayman 10683-5 1801.8/5 mg 详情
首页 公司简介 新闻中心 产品中心 特色产品 技术专栏 在线订购 联系我们

版权所有 艾美捷科技有限公司

地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074

电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800

鄂ICP备10204150号

Abbkine Scientific   亚科因科技