N-Acetyl-D-[2-13C]mannosamine N-Acetyl-D-[2-13C]mannosamine USBiological 165297 1mg 详情
N-Acetyl-D-[2-13C]neuraminic Acid N-Acetyl-D-[2-13C]neuraminic Acid USBiological 165298 5mg 详情
N-Acetyl-D-[2,3-13C2]neuraminic Acid N-Acetyl-D-[2,3-13C2]neuraminic Acid USBiological 165299 2.5mg 详情
N-Acetyl-D-[3-13C]neuraminic Acid N-Acetyl-D-[3-13C]neuraminic Acid USBiological 165300 5mg 详情
N-acetyl-D-[UL-13C6]glucosamine N-acetyl-D-[UL-13C6]glucosamine USBiological 165301 1mg 详情
N-Acetyl-D-galactosamine-13C N-Acetyl-D-galactosamine-13C USBiological 165302 10mg 详情
N-Acetyl-D-glucosamine-13C N-Acetyl-D-glucosamine-13C USBiological 165303 10mg 详情
N-Acetyl-D-glucosamine-13C615N N-Acetyl-D-glucosamine-13C615N USBiological 165304 1mg 详情
N-Acetyl-D-Neuraminic Acid N-Acetyl-D-Neuraminic Acid USBiological 165305 1g 详情
N-Acetyl-D-Neuraminic Acid-13C N-Acetyl-D-Neuraminic Acid-13C USBiological 165306 5mg 详情
N-Acetyl-D-talosamine N-Acetyl-D-talosamine USBiological 165307 1mg 详情
N-Acetyl-dehydro-Eletriptan N-Acetyl-dehydro-Eletriptan USBiological 165308 2.5mg 详情
N-Acetyl-L-tyrosine N-Acetyl-L-tyrosine USBiological 165310 10g 详情
N-Acetyl-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-L-valyl-N-(4-nitrophenyl)-L-asparagine N-Acetyl-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-L-valyl-N-(4-nitrophenyl)-L-asparagine USBiological 165311 10mg 详情
N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl Serotonin-d4 N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl Serotonin-d4 USBiological 165312 2.5mg 详情
N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl Serotonin-d4 Tri-O-acetyl-B-D-glucuronide Methyl Ester N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl Serotonin-d4 Tri-O-acetyl-B-D-glucuronide Methyl Ester USBiological 165313 1mg 详情
N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl-O-benzyl Serotonin-d4 N-Acetyl-N-tert-butoxycarbonyl-O-benzyl Serotonin-d4 USBiological 165314 2.5mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-2-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine N-Acetyl-S-(4-hydroxy-2-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine USBiological 165315 10mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-2-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine Methyl Ester N-Acetyl-S-(4-hydroxy-2-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine Methyl Ester USBiological 165316 10mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-2-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 N-Acetyl-S-(4-hydroxy-2-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 USBiological 165317 2.5mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine USBiological 165318 1mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine USBiological 165319 2.5mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 USBiological 165320 1mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-cis-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 USBiological 165321 1mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt USBiological 165322 10mg 详情
N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 Dicyclohexylammonium Salt N-Acetyl-S-(4-hydroxy-3-methyl-2-trans-buten-1-yl)-L-cysteine-d3 Dicyclohexylammonium Salt USBiological 165323 2.5mg 详情
N-Acetyl-SB-611855 Glucuronide Disodium Salt N-Acetyl-SB-611855 Glucuronide Disodium Salt USBiological 165324 2.5mg 详情
N-Acetyl-B-D-Glucosamine 6-Acetate 1,3,4-Tribenzyl Ether N-Acetyl-B-D-Glucosamine 6-Acetate 1,3,4-Tribenzyl Ether USBiological 165325 50mg 详情
N-Acetylaminomethylphosphoric Acid N-Acetylaminomethylphosphoric Acid USBiological 165326 1g 详情
N-Acetyldesloratadine N-Acetyldesloratadine USBiological 165327 10mg 详情
N-Acetyltyramine Glucuronide N-Acetyltyramine Glucuronide USBiological 165328 10mg 详情
N-Acetyltyramine Glucuronide-d3 N-Acetyltyramine Glucuronide-d3 USBiological 165329 1mg 详情
N-Aminocarbonyl Felbamate N-Aminocarbonyl Felbamate USBiological 165332 25mg 详情
N-Aminohexamethylenimine N-Aminohexamethylenimine USBiological 165333 1g 详情
N-Azidoacetylglucosamine, acetylated discontinued. See 292652 N-Azidoacetylglucosamine, acetylated discontinued. See 292652 USBiological 165334 5mg 详情
N-Benzoyl-L-phenylalanine N-Benzoyl-L-phenylalanine USBiological 165335 5g 详情
N-Benzoyl-N-[2-(phenyl)ethyl]-N-carbamic Acid R-Quinuclidinol Ester Succinic Acid Salt N-Benzoyl-N-[2-(phenyl)ethyl]-N-carbamic Acid R-Quinuclidinol Ester Succinic Acid Salt USBiological 165336 10mg 详情
N-Benzyl Salbutamol Acetonide N-Benzyl Salbutamol Acetonide USBiological 165337 25mg 详情
N-Benzyl Salbutamol Acetonide Methyl Ether N-Benzyl Salbutamol Acetonide Methyl Ether USBiological 165338 10mg 详情
N-Benzyl-4-fluoroaniline Hydrochloride N-Benzyl-4-fluoroaniline Hydrochloride USBiological 165339 1g 详情
N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]ethylamine N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]ethylamine USBiological 165340 25mg 详情
N-Benzylethanolamine N-Benzylethanolamine USBiological 165341 25g 详情
N-Benzylidenephenethylamine N-Benzylidenephenethylamine USBiological 165342 1g 详情
N-Benzylpyrazole N-Benzylpyrazole USBiological 165343 1g 详情
N-Biphenyl-4-yl-2-isopropylamino-acetamide N-Biphenyl-4-yl-2-isopropylamino-acetamide USBiological 165344 10mg 详情
N-Boc (R)-Amphetamine-d5 N-Boc (R)-Amphetamine-d5 USBiological 165345 1mg 详情
N-Boc L-Orinithine Lactam N-Boc L-Orinithine Lactam USBiological 165346 1g 详情
N-Boc-(p-aminobenzoyl)-L-glutamic Acid Dimethyl Ester N-Boc-(p-aminobenzoyl)-L-glutamic Acid Dimethyl Ester USBiological 165347 25mg 详情
N-Boc-2-aminoacetaldehyde N-Boc-2-aminoacetaldehyde USBiological 165348 2.5g 详情
N-Boc-4-piperidinmethanol N-Boc-4-piperidinmethanol USBiological 165349 5g 详情
首页 公司简介 新闻中心 产品中心 特色产品 技术专栏 在线订购 联系我们

版权所有 艾美捷科技有限公司

地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074

电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800

鄂ICP备10204150号

Abbkine Scientific   亚科因科技